YOSHI TATSU CHILDREN
Name
Yoshi Tatsu
Real Name
Naofumi Yamamoto
Date of Birth
August 1, 1977
Place of Birth
...
Hometown
...
Debut
2002