SEIKI YOSHIOKA BIO
Name
Seiki Yoshioka
Real Name
Seiki Yoshioka
Date of Birth
January 5, 1988
Place of Birth
...
Hometown
...
Debut
2008