MASAYUKI KONO DESTINATION X
Name
Masayuki Kono
Real Name
Masayuki Kono
Date of Birth
April 12, 1980
Place of Birth
...
Hometown
...
Debut
2003