KATSUYORI SHIBATA TECHNOLOGY
Name
Katsuyori Shibata
Real Name
Katsuyori Shibata
Date of Birth
November 17, 1979
Place of Birth
...
Hometown
...
Debut
1999